EKOŠKOLA

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby děti, učitelé a rodiče snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Program vede ke zlepšování školy

a jejího okolí a k posilování samostatnosti dětí. Děti se učí rozhodovat, kriticky myslet a přebírat zodpovědnost za naplňování cílů a konkrétních úkolů. Metodika ve všech svých krocích staví na aktivitě dětí a na jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy místní komunity. Díky tomu je Ekoškola ve světě oceňována jako program, který přináší výsledky v mnoha úrovních:


Dělá školu šetrnější k životnímu prostředí
Umožňuje dětem rozvíjet klíčové kompetence užitečné pro jejich další život
Posiluje demokracii ve škole a partnerský přístup dospělých
Zapojuje místní komunitu do života školy a školu do života komunity
Hlavními principy ekoškolky jsou EKOLOGIZACE a PARTICIPACE

Další informace o Ekoškolce najdete na: http://eko-skolky.cz/cz

Koordinátorem programu v České republice je sdružení TEREZA.

Program probíhá pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

7 KROKŮ V EKOŠKOLE

Metodika 7 kroků je jednoduchým, ale účinným nástrojem k tomu,

aby se ze školy stala skutečná Ekoškola. Tato metodika je společná pro všechny

země a školy, které se programu Ekoškola účastní.

1. EKOTÝM
Tým lidí založený na dobrovolnosti a zájmu dětí, učitelů, provozních zaměstnanců, vedení školy a také třeba rodičů nebo odborníků.

Společně vedou program a naplňují podstatu 7 kroků  na škole.


2. ANALÝZA
Analýza je zjišťování stavu školy i prostředí kolem ní v konkrétních tématech.

Díky ní zjišťujeme, co funguje dobře a co je třeba naopak zlepšit.


3. PLÁN ČINNOSTÍ
S pomocí výsledků, které nám dává analýza, navrhujeme a uskutečňujeme činnosti. Vedou k tomu, jak udržet to, co funguje a zlepšit to, co nefunguje.


4. MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ
Průběžně zjišťujeme, zda dosahujeme toho, co jsme si naplánovali.

Vyhodnocujeme dopad našich aktivit.  Bez toho bychom totiž nezjistili,

jestli naše snažení mělo nějaký smysl.


5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE
Škola podporuje v rámci výuky a mimoškolních aktivit všechny děti a učitele

v rozšiřování poznatků, dovedností a postojů v environmentální výchově.

Širší znalost ve všech tématech programu Ekoškola pomáhá nacházet

jak souvislosti, tak často i řešení environmentálních problémů.


6. INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE
Dáváme vědět o tom, co děláme v rámci programu Ekoškola uvnitř i vně školy.

Zároveň rozšiřujeme spolupráci i mimo Ekotým. Dochází tím k zviditelnění

a pochopení naši činnosti a motivaci okolí k zapojení do práce v programu.


7. EKOKODEX
Společně ve škole vymyšlíme pravidla a hodnoty programu Ekoškola. Jejich dodržováním tak dosahujeme pozitivních změn v nás, na naší škole i v jejím okolí.

 Jádrem programu Ekoškola je metodika 7 kroků, která staví na aktivitě dětí a jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy místní komunity. Díky spojení metodiky 7 kroků s konkrétními tématy je Ekoškola na celém světě oceňována jako program, který přináší výsledky na mnoha úrovních. Ekoškolky pomáhají dětem, učitelům a rodičům vytvořit ve školce příjemnější, demokratičtější a přírodě bližší místo k životu.

V Ekoškolkách se děti, učitelé a rodiče stávají partnery. Společně zlepšují mateřskou školu a její okolí. Děti se učí samostatně rozhodovat, promýšlet své činy a přebírat zodpovědnost.

“VELKÉ ZMĚNY ZAČÍNAJÍ OD NEJMENŠÍ"

V letošním školním roce jsme uzavřeli téma "ODPADY" zpracováním ekokodexu. Ekokodex představuje souhrn pravidel, jak žít v souladu se životním prostředím, kterými se celá mateřská škola bude řídit. 

Na jeho vytváření pracovaly děti ze všech tříd. Nejdříve pracovaly samostatně, poté společně s učitelkami vybraly ta nejdůležitější pravidla, přičemž čerpaly ze zkušeností a poznatků z loňského roku. Ekokodex je zpracován písmenkovou i obrázkovou formu.

 

Ekokodex

1. Třídíme odpad - papír, sklo, plast

2. Kreslíme na papíry z obou stran (používáme "šmíráky")

3. Zbytky ovoce a zeleniny odnášíme na kompost

4. Ruličky od toaletního papíru využíváme k dalšímu vyrábění

5. Vybité baterie házíme do správné popelnice 

6. Na toaletě si bereme menší kousky toaletního papíru

sezviratky_logo.jpg
logo_cele_cesko_cte_detem_edited.jpg
logo_ekoskola1..png
Logo_města_Frýdek-Místek.png

© 2023 by Little Tots Preschool.

Proudly created with Wix.com