top of page

STANOVY SPOLKU

Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s.

Článek I

Název spolku

Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s. (dále jen spolek)

 

Článek II

Sídlo spolku

Mateřská škola Mateřídouška, J. Božana 3141, Frýdek-Místek 738 01

Článek III

Účel a cíl spolku

Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídoušky je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí, občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže, práci škol a výchovných zařízení. Je to dobrovolné, apolitické a nezávislé sdružení, zastupující zájmy dětí a mládeže. Cílem spolku je vytvoření komunitní společnosti zaměřenou na účinnou a dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání. Dalším cílem spolku je podpora sportovních a pohybových aktivit dětí.

Ke splnění těchto základních cílů spolku patří zejména:

  • seznamování rodičů a veřejnosti s výchovnými a vzdělávacími cíly a úkoly školy

  • seznamování vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování

  • přispívání škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky pro zlepšování výchovně

  • vzdělávací činnosti a prostředí školy.

Dalším cílem spolku je nabídka výchovně-vzdělávacích seminářů a aktivit.

 

Článek IV

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 2 let. Členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku. Výši členského příspěvku v roční výši stanoví členská chůze. Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.

Práva člena spolku staršího 18 let:

Podílet se na činnosti spolku,

spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku,

volit orgány spolku,

být volen do orgánů spolku,

svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku.

Povinnosti člena spolku staršího 18 let jsou:

Dodržovat stanovy spolku,

podílet se na činnosti spolku,

svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen,

platit členské příspěvky.

Po zaplacení členského příspěvku nelze členství ve stanoveném období zrušit.

Zánik členství:

a) vystoupením člena nebo jeho zákonného zástupce písemným oznámením

b) úmrtím člena

c) u právnické osoby jejím zrušením

d) zrušením členství na základě valné hromady

e) nezaplacením příspěvků

f) zánikem spolku

 

Článek V

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

a) Valná hromada

b) Výbor

 

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

2. Valnou hromadu spolku tvoří všichni členové starší 18 let.

3. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně 1x ročně a to písemným oznámením nejméně 14 dní před konáním valné hromady na nástěnce pro rodiče. Výbor svolává valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů spolku.

4. Valná hromada zejména:

a) rozhoduje o změně stanov spolku

b) schvaluje úkoly spolku pro následné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční uzávěrku spolku

c) rozhoduje o zrušení členství ve spolku

d) rozhoduje o zrušení spolku

e) odvolává a volí výbor spolku

5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina členů spolku

6. Není-li Valná hromada schopna se usnášet, svolá Výbor náhradní Valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat Valná hromada původně svolaná.

7. Náhradní Valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.

8. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení Valné hromady, Náhradní Valné hromady, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

9. Zápis podepisuje předseda a místopředseda spolku.

 

Výbor

1. Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku. Kompetence členů výboru jsou určeny vnitřním řádem Výboru.

2. Výbor má 3 členy.

3. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáním valné hromady.

4. Výbor svolává dle potřeby kterýkoliv člen výboru, předseda nejméně 1x za šest měsíců.

5. Výbor zejména:

a) volí ze svých členů předsedu, místopředsedu

b) koordinuje činnost spolku

c) svolává valnou hromadu

d) zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady

6. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomná nadpoloviční většina členů.

7. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

8. Předseda je oprávněn jednat jménem Spolku samostatně. 

9. Pokud dojde před konáním Valné hromady ke snížení počtu členů výboru pod 3 členy je Výbor povinen nejpozději do 30 dnů od vzniku takového stavu svolat Valnou hromadu spolku.

 

Článek VI

Správní rok

Správní rok začíná 1.9. a končí 31.8. následujícího roku.

Správní rok je funkčním obdobím všech volených členů orgánů spolku.

Správní rok je současně shodný s účetním obdobím,pro interní potřeby spolku.

 

Článek VII

Zásady hospodaření spolku

Majetek spolku tvoří příspěvky, dary právnických a fyzických osob, výnosy z akcí, granty a jiné. Výdaje jsou určeny především pro zajištění materiální a finanční pomoc škole a podporu sportovních aktivit. Výši členského příspěvku schvaluje valná hromada na jedno hospodářské období. Valná hromada schválila členské příspěvky pro dítě 400Kč/rok, dospělý 30Kč/rok. Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.

 

Článek VIII

Kontrola hospodaření

Kontrola hospodaření je prováděna nejméně jedenkrát ročně při výroční členské schůzi a průběžně výborem spolku.

 

Článek IX

Zánik spolku

Spolek zaniká:

rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku Zaniká také příslušným soudním rozhodnutím, které nabylo právní moci. Zanikne-li spolek, budou zbylé finanční prostředky převedeny jako dar škole na účet školy a budou použity na nákup pomůcek, vybavení MŠ a na akce pořádané pro děti.

 

Článek X

Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace na Krajském soudu a jsou závazné pro orgány spolku a všechny jeho členy.

2. Text byl projednán a schválen Valnou hromadou 24.9.2020

3. Za výbor spolku:

Michaela Sukovská

předseda Výboru

Romana Jílková

místopředseda Výboru

Bc. Alena Habernalová

člen Výboru

Ve Frýdku-Místku dne 24.9. 2020

STANOVY SPOLKU Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z.s.

bottom of page