top of page

Info COVID-19

Milí rodiče, informací o znovuotevření mateřských škol od 12.4.2021 je spoustu, pokusili jsme si pro Vás připravit informace tak, abyste se alespoň trošku zorientovali.

 

 • otevírací doba mateřské školy se upravuje na 6:00-16:00 (MŠ otevřena pro: poznámky pod čarou)

 

 • v provozu budou třídy Motýlek, Koťátka, Kuřátka (max. kapacita dle nařízení je 15 dětí na třídě)

 

 • před vstupem do MŠ je rodič povinen zajistit testování dítěte na třídě SLUNÍČKO a to ve dny PONDĚLÍ A ČTVRTEK v časovém rozmezí 6:00-8:00 (nebude umožněn vstup do MŠ v úterý a středu bez předešlého testu v pondělí, stejně tak v pátek, bez předešlého testu ve čtvrtek a to z provozních důvodů zajištění testování)

 

 • vstup do budovy bude umožněn pouze jednomu zákonnému zástupci jako doprovodu dítěte (pohyb osob v MŠ je potřeba minimalizovat)

 

 • zákonný zástupce je momentálně povinen si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty respirátorem, dítě jednorázovou chirurgickou rouškou

 

 • na testování ve třídě SLUNÍČKO bude umožňovat vstup pověřený zaměstnanec pouze po malých skupinách (dle nařízení a bezpečnosti)
   

 • počítejte prosím s větší časovou rezervou:

 1.  než se na test dostanete                                                           

 2.  test provedete

 3.  vyčkáte 15 minut na výsledek testu

 (na výsledky čekáte venku - zvolte teplejší oblečení s ohledem na aktuální počasí)

 

 

PŘED NÁSTUPEM DO MŠ VÁS ŽÁDÁME:

 

 1. shlédněte a seznamte se s instruktážním videem k testování (testy Singclean)odkaz na video zde: hhttps://youtu.be/BmDnd140UH4
   

 2. shlédněte video ještě jednou s dítětem, povídejte si s ním o tom, jak to momentálně v MŠ bude, (nejdříve testování, čekání na výsledek, pak vstup do třídy)
  Zodpovězte dítěti jeho otázky aby nemělo obavy.
   

 3. nevoďte dítě do MŠ v případě, že někdo z rodiny vykazuje známky onemocnění nebo je v karanténě

 

 

KDY SE NEMUSÍ DÍTĚ TESTOVAT?

 

 • Testovány budou všechny děti, které chtějí uskutečňovat prezenční předškolní vzdělávání (mimo těch, které jsou v ochranné „pocovidové“ době 90 dní) – pak je ale nutné doložit v MŠ odpovídající zprávu od lékaře s jasně stanoveným dnem, kdy byl diagnostikován pozitivní test.

 

 • Má negativní výsledek PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.

 

 

A TEĎ VÍCE K SAMOTNÉMU TESTOVÁNÍ NA TŘÍDĚ SLUNÍČKO

 

 1. pověřený pracovník Vám otevře do třídy.
   

 2. vyzve Vás k vyčkání v šatně/ případně vstupu do testovací místnosti (dle momentální kapacity)
   

 3. při vstupu si dítě umyje ruce mýdlem/ zákonný zástupce použije dezinfekci - společně se usadí k volnému testovacímu stolu
   

 4. pověřený pracovník Vám přinese testovací sadu - test dítěti provádí zákonný zástupce dle instruktážního videa
   

 5. test označíte pořadovým číslem dle svého záznamového archu, zapíšete čas provedení testu a nastavíte minutku na 15 minut. Hotový test předáte pověřenému pracovníkovi na tácku oproti podpisu do záznamového listu Vašeho dítěte.
   

 6. opusťte prosím v co nejkratším čase testovací prostor pro uvolnění dalším testujícím
   

 7.  výsledky testu dostanete na lístečku u druhého vchodu - vchod z terasy třídy sluníčko po 15 minutách od odevzdání testu
   

 8. s negativním testem můžete dále do Vaší třídy k prezenčnímu vzdělávání - dítě již dále nemusí mít roušku
   

 9. v případě pozitivního AG testu je zákonný zástupce povinen telefonicky kontaktovat praktického lékaře pro děti a dorost, ten Vám vyplní elektronickou žádanku k PCR testu.

 

 • V případě, kdy PCR test nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží zákonný zástupce výsledek škole, které dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

 • V případě, kdy PCR test potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, je zákonný zástupce dítěte povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku PCR testu. Škola následně informuje příslušnou krajskou hygienickou stanici se seznamem kontaktů z předešlých dní.

 • Dítě s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního PCR  testu nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává praktický lékař pro děti a dorost.

 • mateřská škole se otevírá pro dětí s povinnou předškolní docházkou (v případě, že dítě nebude docházet) je třeba psát omluvenku tak, jako dříve

 

 • mateřská škola se dále otevírá pro děti 3 - 5let rodičů IZS - dle seznamu níže (rodiče musí donést potvrzení zaměstnavatele/ pracovní smlouvu)

 

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

(Na děti IZS se vztahuje běžná úplata za předškolní vzdělávání.)

bottom of page