top of page

STANOVY SPOLKU

Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s.

 Článek I

Název spolku

 

Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s. (dále jen spolek)

 

Článek II

Sídlo spolku

 

Mateřská škola Mateřídouška, J. Božana 3141, Frýdek-Místek 738 01

 

Článek III

Účel a cíl spolku

 

Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídoušky je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí, občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže, práci škol a výchovných zařízení. Je to dobrovolné, apolitické a nezávislé sdružení, zastupující zájmy dětí a mládeže.

Cílem spolku je vytvoření komunitní společnosti zaměřenou na účinnou a dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání. Dalším cílem spolku je podpora sportovních a pohybových aktivit dětí.

Ke splnění těchto základních cílů spolku patří zejména:

 • seznamování rodičů a veřejnosti s výchovnými  a vzdělávacími cíly a úkoly školy

 • seznamování vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování

 • přispívání škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky pro zlepšování výchovně-vzdělávací činnosti a prostředí školy.

Dalším cílem spolku je nabídka výchovně-vzdělávacích seminářů a aktivit.

 

Článek IV

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

 

Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 2 let. Členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku. Výši členského příspěvku v roční výši zvolí výbor spolku. Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.

Práva člena spolku staršího 18 let:

Podílet se na činnosti spolku,

spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku,

volit orgány spolku,

být volen do orgánů spolku,

svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku.

 

Povinnosti člena spolku staršího 18 let jsou:

Dodržovat stanovy spolku,

podílet se na činnosti spolku,

svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen,

platit členské příspěvky.

Po zaplacení členského příspěvku nelze členství ve stanoveném období zrušit.

Práva a povinnosti osob mladších 18 let:

Platit členské příspěvky,

účastnit se akcí pořádaných Klubem dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z. s. v doprovodu zákonných zástupců.

 

Zánik členství:

 1. vystoupením člena nebo jeho zákonného zástupce písemným oznámením

 2. úmrtím člena

 3. u právnické osoby jejím zrušením

 4. zrušením členství na základě valné hromady

 5. nezaplacením příspěvků

 6. zánikem spolku

 

Článek V

Orgány spolku

 

Orgány spolku jsou:

 1. Členská schůze

 2. Výbor

 

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

 2. Členskou schůzi spolku tvoří všichni členové.

 3. Členskou schůzi svolává výbor dle potřeby, nejméně 1x ročně a to písemným oznámením nejméně 14 dní před konáním členské schůze na nástěnce pro rodiče. Výbor svolává členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně třetina členů spolku.

 4. Členská schůze zejména:                                                                                                                                                          a.)rozhoduje o změně stanov spolku.                                                                                                                              b.)schvaluje úkoly spolku pro následné období, zprávu o činnosti, rozpočet a roční uzávěrku spolku                          c.) rozhoduje o zrušení členství ve spolku                                                                                                                              d.)rozhoduje o zrušení spolku                                                                                                                                                e.)odvolává a volí výbor spolku

 5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina členů spolku

 6. Není-li Členská schůze schopna se usnášet, svolá Výbor náhradní Členskou schůzi tak, aby se konala nejpozději do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat Členská schůze původně svolaná.

 7. Náhradní Členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.

 8. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení Členské schůze, náhradní členská schůze může rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

 9. Zápis podepisuje předseda a místopředseda spolku.

 

Výbor

 1. Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku. Kompetence členů výboru jsou určeny vnitřním řádem Výboru.

 2. Výbor má 4 členy.

 3. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáním Členské schůze.

 4. Výbor svolává dle potřeby kterýkoliv člen výboru, předseda nejméně 1x za šest měsíců.

 5. Výbor zejména:                                                                                                                                                                                         a.) volí ze svých členů předsedu, místopředsedu                                                                                                     b.)koordinuje činnost spolku                                                                                                                                                               c.) svolává Členskou schůzi                                                                                                                                                           d.)zpracovává podklady pro rozhodnutí Členské schůze.

 6. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomná nadpoloviční většina členů.

 7. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

 8. Předseda je oprávněn jednat jménem Spolku samostatně.

 9. Pokud dojde před konáním Členské schůze ke snížení počtu členů výboru pod 4 členy je Výbor povinen nejpozději do 30 dnů od vzniku takového stavu svolat Členskou schůzi spolku.

 

Článek VI

Správní rok

 

Správní rok začíná 1.9. a končí 31.8. následujícího roku.

Správní rok je funkčním obdobím všech volených členů orgánů spolku.

Správní rok je současně shodný s účetním obdobím pro interní potřeby spolku.

 

Článek VII

Zásady hospodaření spolku

 

Majetek spolku tvoří příspěvky, dary právnických a fyzických osob, výnosy z akcí, granty a jiné. Výdaje jsou určeny především pro zajištění materiální a finanční pomoc škole. Výši členského příspěvku schvaluje výbor na jedno hospodářské období.

Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.

 

Článek VIII

Kontrola hospodaření

 

Kontrola hospodaření je prováděna nejméně jedenkrát ročně při výroční Členské schůzi a

průběžně výborem spolku.

 

Článek IX

Zánik spolku

 

Spolek zaniká:

rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku

Zaniká také příslušným soudním rozhodnutím, které nabylo právní moci.

Zanikne-li spolek, budou zbylé finanční prostředky převedeny jako dar škole na účet školy a budou použity na nákup pomůcek, vybavení MŠ a na akce pořádané pro děti.

 

Článek X

Závěrečná ustanovení

 

1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace na Krajském soudu a jsou závazné pro orgány spolku a všechny jeho členy.

2. Text byl projednán a schválen Členskou schůzí 6.9.2022.

3. Za výbor spolku:

Mgr. Martina Matýsková               Romana Vladárová                   Bc. Alena Habernalová           Jana Ondrušíková               předseda Výboru                     místopředseda Výboru                         člen výboru                            člen výboru                                                                                           

STANOVY SPOLKU Klub dětí, rodičů a přátel MŠ Mateřídouška, z.s.

bottom of page