top of page

PROJEKTY

Bezplatné stravování ve školách pro školní rok 2023-2024
Šablony ,,JAK´´
Granty Společně 2023

Finanční příspěvek ve výši 25 000 Kč, poskytovatelem Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

v rámci výzvy Granty Společně 2023, na "Vodní prvek pro pochopení koloběhu vody v přírodě".

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Cesta ke kvalitnímu vzdělávání v MŠ Mateřídouška

je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0000801

Celková výše podpory: 865.977,- Kč.

Finanční prostředky budou čerpány za tímto účelem:

 • personální podpora MŠ - zřízená funkce školního asistenta

Národní plán obnovy pro školy - DIGITALIZUJEME ŠKOLU
plakát obnovy.png

V rámci projektu Digitalizace školy obdržela naše škola dotaci ve výši 130 400 Kč na nákup učebních pomůcek.

Bez názvu.png
Zdravá školní jídelna

Mateřská škola Mateřídouška se zapojila do projektu Zdravá školní jídelna. Tento projekt se snaží 

o to, aby byla ve školních jídelnách podávána pestrá, nutričně vyvážená a chutná strava.

 

Principy projektu jsou:

 1. Vzdělaný personál

  • Personál školní jídelny má dobré znalosti o správné výživě člověka, zejména dětí, umí plánovat pestrý jídelní lístek, umí vařit chutné pokrmy z čerstvých surovin, jídla dochucuje s ohledem na dětského strávníka, zná a plní platnou legislativu

 2. Informovaný strávník

  • Strávník - dítě se o správné výživě dozvídá  v rámci výuky, výzdoby jídelny a školy a v rámci praktických činností či mimoškolních aktivit. Strávník - dítě je tak veden ke správné volbě a skladbě potravin a pokrmů

 3. Motivující pedagog a vedení školy

  • Pedagog podporuje správné stravovací návyky, jde příkladem dětem. Vedení školy podporuje snahy školní jídelny a zároveň propojuje spolupráci školní jídelny a pedagogů.


Našim cílem je, aby děti jedly zdravěji a to i potraviny, které obvykle nejsou jejich oblíbené           

a dětem chutnalo. Prostřednictvím kritérií - naleznete na webových stránkách - Vám chceme ukázat, jak je možné školní stravování dále zlepšovat a docílit toho, aby děti dostávaly nutričně hodnotnou a chutnou stravu a aby tak stravování v MŠ pomohlo formovat správné stravovací návyky. Další informace můžete získat na webových stránkách: www.zdravaskolnijidelna.cz

Ekoškola

Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program. Jeho cílem je, aby děti, učitelé, rodiče a další dospělí společně snižovali ekologický dopad činnosti školy a svého jednání na životní prostředí. Program vede ke zlepšování školy a jejího okolí a k posilování samostatnosti dětí. Děti se učí rozhodovat, kriticky myslet a přebírat zodpovědnost za naplňování cílů a konkrétních úkolů. Koordinátorem programu v České republice je sdružení TEREZA. Program probíhá pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Se Sokolem do života

Projekt SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY se zaměřuje na rozvoj pohybových dovedností, nabízí dětem další podněty spojené se zdravým pohybem. Podporuje první zájem dětí

o aktivní sportování, ale také vedení k týmové spolupráci, radosti za splněných úkolů jak

u jednotlivce, tak ve skupině.

Plnění jednotlivých úkolů by mělo přinášet dětem radost a potěšení  z pohybu, pomáhat jim naučit se překonávat překážky, rozvíjet jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností a tím jim umožnit vstup do velkého světa při překonání hranice šesti let.

Celé Česko čte dětem

"Pověz mi, prosím, pohádku. A jakou? Nějakou. Povídej to, co chceš, však ty si vzpomeneš."

Posláním projektu Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. My neříkáme "jdi a čti si!", ale "pojď, budu ti číst". Stačí 20 minut denně. Každý den. Také v letošním školním roce se naše mateřská škola zapojila do celostátního projektu Celé Česko čte dětem. Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější, než kdy dříve, protože lavinovitě narůstá množství informací. Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích. Návyky, postoje a žebříček hodnot se přece utvářejí již v dětství. Dnešní děti vyrůstají v jazykově chudém prostředí, rodiče s nimi stále méně rozmlouvají, málo jim čtou. Láska ke knize by přitom měla být rozvíjena již od útlého věku, a to pravidelným hlasitým předčítáním. Každodenní četba dětem pro radost a následné povídání o přečteném je nejlepší přípravou jak učit děti lásce

k jazyku, jak podporovat jejich zájmy, zlepšit jejich soustředěnost.

PROČ ČÍST DĚTEM?

"Aby měly svět rády. Aby se jim v něm líbilo. Aby věděly, že je větší než to, co vidí jenom očima. Aby mu věřily. A aby věřily nám, co jim čteme. Když čte taková maminka nebo tatínek – to je svět, jak má být: krásný, vzrušující, důvěryhodný, bezpečný a útulný."

Markétina dopravní výchova

Jedná se o projekt Bezpečně na silnicích o.p.s., působící pod značkou Tým silniční bezpečnosti.

Každý den se účastníme silničního provozu. Každý z nás v nějaké roli - chodec, cyklista, řidič motorového vozidla.... "Víme, jak se v těchto rolích chovat?" "Známe pravidla bezpečného chování

v silničním provozu?" Bohužel se každý rok setkáváme se statistikou dopravních nehod, kde jsou čísla jasná - každoročně na českých silnicích vyhasínají životy lidí, od těch nejmenších až po ty nejstarší.

Posláním projektu je šířit problematiku bezpečnosti v silničním provozu mezi širokou veřejnost

a vytvářet tak prostředí, které bude sloužit nejen k výchově a vzdělávání dětí i dospělých

v oblasti bezpečnosti provozu na silnici.

Projekt je aktivní v těchto oblastech:
- Semináře pro pedagogy s akreditaci MŠMT
- Inovativní didaktické materiály
- Nabídka pomůcek do škol, rodin i volnočasových aktivit
- Preventivní programy pro mateřské školy
- Výtvarné a literární soutěže
- Osvětové akce pro veřejnost

ABSOLVOVANÉ PROJEKTY

Šablony III.

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

PERSONÁLNÍ PODPORA III. V MŠ MATEŘÍDOUŠKA

je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017195

Celková výše podpory: 367.446,- Kč.

Finanční prostředky budou čerpány za tímto účelem:

 • personální podpora MŠ - zřízená funkce školního asistenta

 • projektový den ve výuce

Personální podpora v MŠ Mateřídouška 

spolufinancován Evropskou unií
Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/2032.
Celková výše podpory:  445.042,- Kč.

Finanční prostředky budou čerpány za tímto účelem:

 • zřízená pozice školního asistenta

 • vzdělávání - Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v  MŠ

 • odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

PROJEKT  -  "Prevence termických úrazů"

Projekt Fakultní nemocnice Ostrava realizovaný ve spolupráci Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě, příspěvkové organizace s Moravskoslezským krajem.

Odkaz na edukační video : www.zdrav-ova.cz.

Letáky k danému projektu jsou umístěny na nástěnkách v šatnách dětí.

Rozvojový program "Podpora logopedické prevence v předškolním věku" v roce 2016

MŠ zpracovala projekt podpory logopedické prevence, kterou vyhlásilo MŠMT se zaměřením na vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti a na rozšíření vhodných učebních pomůcek.

 

Mateřská škola získala finanční podporu na logopedickou preveci v roce 2016 ve výši 28.434 Kč, za tyto finanční prostředky byly  proškoleny dvě paní učitelky v 80 hodinovém kurzu, dále  byly zakoupeny učební pomůcky podporující tuto oblast vzdělávání.

Přírodní zahrada

Za významné pomoci zřizovatele magistrátu města Frýdek-Místek

a Operačního programu Životního prostředí byla zrealizována revitalizace školní zahrady, která má charakter přírodní zahrady.

 

Změnil se její vzhled, byla doplněná o hrové prvky - hrádek, domeček, vahadlové houpačky, pískoviště, ale také o bylinkové záhonky, ovocné stromy, keře... Je to místo k pohybu, relaxaci, ale také k poznávání a objevování krásy přírody.

Ekologické vzdělávání pro nejmenší - vzdělávání všemi smysly
 • vede ty nejmenší děti k ekologickému myšlení

 • podporuje vztah dětí k přírodě

 • učí je správně zacházet s odpadem

 • do ekologických aktivit zapojuje i rodiče a zaměstnance mateřské školy

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MKS

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507 je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje kompetencí pedagogických pracovníků a odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji. 

Děti v mateřské škole mají bezplatnou výuku šachů, kterou v MŠ vyučují lektoři Beskydské šachové školy.

bottom of page