top of page
PROGRAM ZAČÍT SPOLU

Děti svobodně vyjadřují své potřeby, přání a představy v prostředí, které jim poskytuje pocit bezpečí a zároveň přináší výzvy, podporuje jejich přirozené učení a kreativitu.​

PROČ ZAČÍT SPOLU

Výhody pro děti

Jako dítě chápu, k čemu mi je to, co se zrovna učím. Dovedu si vybrat a vysvětlit na čem a proč pracuji. Poradím si, když nastanou problémy. Umím naslouchat a také  pomoct, když někdo potřebuje a vím, že ostatní zvládnou totéž, když potřebuji já.

Výhody pro rodiče

Jako rodič vím, co se ve třídě děje a mohu se do dění v ní aktivně zapojit. Spoluvytvářím tak komunitu, které mohu být prospěšný, a která může být užitečná mně. Partnerský vztah se škol(k)ou mi dává prostor svému dítěti důvěřovat. Vím, že mé dítě i já jsme v bezpečí dobrých vztahů.

Výhody pro učitele

Jako učitel/ka mám daleko více svobody, mohu využít svou kreativitu, intuici a osobnost. To vše v rámci propracovaného systému, o který se mohu kdykoli opřít. Díky důrazu na spolupráci a vzájemné učení mohu snáze zapojit všechny děti. Je pro mě důležité mít a využívat podporu svých kolegů/kolegyň a metodiček ZaS.

PŘÍSTUP ZAČÍT SPOLU

orientovaná na dítě

převládá aktivita dítěte

učení v souvislostech a propojení s reálným životem

chyba je prostředek k učení

výuka je individualizovaná, vychází z potřeb a možností každého dítěte

NAŠE PRINCIPY

Společné vzdělávání pro všechny

Podporujeme diverzitu,  protože ji vnímáme jako nedílnou a cennou součást naší společnosti. Respektujeme potřeby všech dětí s ohledem na sociální či etnický původ a úroveň aktuálních schopností. Můžeme tak budovat vzájemnou důvěru, respekt a spolupráci.

Učíme se v souvislostech

Učení není pouze vědomý proces získávání informací ve škole, ale přirozenou součástí každodenního života ve světě, kde vše je vzájemně propojeno. 

,,Proč?” je jednou z nejpřirozenějších dětských otázek. Vytváříme takové prostředí, které podněcuje zvídavost, učí děti se ptát, uplatňovat své vlastní zkušenosti a dávat si věci do souvislostí.

Rodiče jsou vítanými partnery

Rodiče jsou u nás více než vítanými partnery a mohou se dle svých možností aktivně podílet na chodu škol(k)y. Propojení škol(k)y a rodiny přináší dětem, rodičům i vyučujícím pocit bezpečí, možnost otevřeně komunikovat a společnými silami snižovat překážky v učení dětí.

Aktivní zapojení dítěte

Vytváříme takové prostředí, kde hlavním iniciátorem aktivity je samo dítě.

V procesu učení vycházíme z vlastních zkušeností dětí a dáváme jim prostor k objevování, hledání vlastních cest a učení se prožitkem.

Rozvíjíme spolupráci dětí a jejich vzájemné učení.

Největší váhu v hodnocení dítěte přikládáme jeho sebehodnocení.

Orientace na dítě

Pohoda dítěte, dobré mezilidské vztahy,  radost z objevování a udržení vnitřní motivace jsou pro nás základním předpokladem k učení (se).

Proto vytváříme pozitivní atmosféru, ve které děti chtějí zkoušet nové věci, chybu berou jako příležitost pro další učení a mohou být samy sebou. 

JAK TO U NÁS CHODÍ

Centra aktivit

Třída je uspořádána do center aktivit, která nabízejí ve stejný čas více činností tak, aby rozvíjely dovednosti, kompetence a podporovaly spolupráci a vzájemné učení dětí.

Podpora jedinečnosti?

Vyučující nabízí různé typy činností a míru podpory dle individuálních potřeb dětí, je spíše v roli průvodce. 

Svoboda a zodpovědnost

Děti jsou spoluzodpovědné za své vzdělávání a mají možnost podílet se na jeho plánování, což posiluje jejich sebehodnotu a sebevědomí.

Vlastní pravidla

Děti si společně s vyučujícím vytvářejí pravidla, která jsou pozitivně formulována a aktivně používána.

Cesta je cíl

Proces učení a reflexe práce jsou pro nás stejně důležité jako výsledek.

Vstřícnost a respekt

Vyučující, děti i rodiče spolu komunikují vstřícně a s respektem.


Svět v souvislostech

Vzdělávací program probíhá v blocích, v nichž pracujeme s dílčími tématy, která vzájemně propojujeme. Tyto souvislosti podporují vnímání světa jako celku.

Bezpečí a samostatnost

Činnosti během dne probíhají v dané struktuře, což přispívá k pocitu bezpečí a samostatnosti dětí.

Žádné nálepkování

Vyučující v komunikaci s dětmi používá popisný jazyk a poskytuje zpětnou vazbu bez předsudků, nálepkování a subjektivního hodnocení.

Otevřenost světu

Školku vnímáme jako součást skutečného světa, a tak přinášíme zkušenosti z reálného života a učíme se z nejbližšího okolí, které děti obklopuje.

Zapojení rodiny

Školka nabízí rodině rozmanité formy spolupráce, které vyhovují jejím potřebám, možnostem, životnímu stylu a zázemí.

Radost z učení

Důležitá je pro nás pozitivní atmosféra, pocit bezpečí a radost z učení.

bottom of page