top of page
EKOŠKOLA

Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program. Jeho cílem je, aby děti, učitelé, rodiče a další dospělí společně snižovali ekologický dopad činnosti školy a svého jednání na životní prostředí. Program vede ke zlepšování školy a jejího okolí a k posilování samostatnosti dětí. Děti se učí rozhodovat, kriticky myslet a přebírat zodpovědnost za naplňování cílů a konkrétních úkolů.
Koordinátorem programu v České republice je sdružení TEREZA. Program probíhá pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.


Více informací o Ekoškole najdete na https://eko-skolky.cz/cz

7 KROKŮ V EKOŠKOLE

Ekoškola je unikátní metodikou 7 kroků, která nabízí ucelený návod, jak docílit ve škole i jejím okolí pozitivních změn. Sedm kroků umožňuje, aby děti měnily prostředí školy a své návyky a aby celá škola byla šetrnější k životnímu prostředí. Zároveň děti získávají užitečné dovednosti pro svůj budoucí život a učí se, jak se mohou zapojit do demokratického rozhodování. Žádná škola není stejná, proto i plnění 7 kroků má v každé škole jedinečnou podobu.

1. EKOTÝM
Tým lidí založený na dobrovolnosti a zájmu dětí, učitelů, provozních zaměstnanců, vedení školy a také třeba rodičů nebo odborníků.

Společně vedou program a naplňují podstatu 7 kroků  na škole.


2. ANALÝZA
Analýza je zjišťování stavu školy i prostředí kolem ní v konkrétních tématech.

Díky ní zjišťujeme, co funguje dobře a co je třeba naopak zlepšit.


3. PLÁN ČINNOSTÍ
S pomocí výsledků, které nám dává analýza, navrhujeme a uskutečňujeme činnosti. Vedou k tomu, jak udržet to, co funguje a zlepšit to, co nefunguje.


4. MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ
Průběžně zjišťujeme, zda dosahujeme toho, co jsme si naplánovali.

Vyhodnocujeme dopad našich aktivit.  Bez toho bychom totiž nezjistili,

jestli naše snažení mělo nějaký smysl.


5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE
Škola podporuje v rámci výuky a mimoškolních aktivit všechny děti a učitele

v rozšiřování poznatků, dovedností a postojů v environmentální výchově.

Širší znalost ve všech tématech programu Ekoškola pomáhá nacházet

jak souvislosti, tak často i řešení environmentálních problémů.


6. INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE
Dáváme vědět o tom, co děláme v rámci programu Ekoškola uvnitř i vně školy.

Zároveň rozšiřujeme spolupráci i mimo Ekotým. Dochází tím k zviditelnění

a pochopení naši činnosti a motivaci okolí k zapojení do práce v programu.


7. EKOKODEX
Společně ve škole vymýšlíme pravidla a hodnoty programu Ekoškola. Jejich dodržováním tak dosahujeme pozitivních změn v nás, na naší škole i v jejím okolí.

bottom of page